Krajowe i transgraniczne skutki rozporządzenia eIDAS

Prawne skutki rozporządzenia eIDAS (unijnego rozporządzenia 910/2014) można rozpatrywać w różnych aspektach. Uważam, że kluczowy, choćby dla zrozumienia istoty eIDAS, jest podział na skutki krajowe i transgraniczne. Choć taki podział nie rzuca się od razu w oczy, to w istocie stanowi stanowi sedno całego rozporządzenia eIDAS. Chodzi zarówno o skutki rozporządzenia eIDAS co do identyfikacji elektronicznej, jak też usług zaufania. Na marginesie warto przypomnieć, że rozpoczęcie stosowania rozporządzenia eIDAS przypada na dzień 1.7.2016 r.

Przede wszystkim rozporządzenie eIDAS traktuje o skutkach na płaszczyźnie transgranicznej. To tutaj będą one bezpośrednio odczuwalne. Efektywność regulacji w tym zakresie nie jest uzależniona od państw członkowskich Unii Europejskiej. Odmiennie zaś w przypadku skutków krajowych. Można sobie wyobrazić wariant, w którym dane państwo członkowskie pozbawia faktycznej skuteczności części rozporządzenia w sprawach wewnętrzny. Byłoby to wprawdzie sprzeczne z interesem tego państwa, ale nie jest wykluczone. Oznaczałoby niewykorzystanie szansy w zakresie cyfryzacji, stwarzanej przez przedmiotowe rozporządzenie. Nadto oddałoby krajowy rynek podmiotom zagranicznym, które korzystaąć mogą z transgranicznej skuteczności eIDAS.

Choć nie ma możliwości absolutnego i całkowitego pozbawienia skuteczności prawnej w sprawach o wyłącznie wewnątrzkrajowym charakterze. Niemniej można w tym zakresie zdegradować eIDAS do podobnej roli jaką obecnie odgrywa ustawa o podpisie elektronicznym (implementująca zresztą unijną dyrektywę). Kolokwialnie ujmując – roli dość mizernej. Takie rozwiązanie byłoby jednak nie tylko zniszczeniem potencjału rozporządzenia eIDAS. Doszłoby zapewne do zmarnowania także  środków. Pewne nakłady będą musiały i tak zostać poniesione przez podmioty prywatne i publiczne na zapewnienie transgranicznej skuteczności rozporządzenia eIDAS na terytorium Polski. Na marginesie dodam, że nie chcę w tym miejscu wnikać w ocenę prawną obecnej ustawy o podpisie elektronicznym. Chcę jedynie zwrócić uwagę, że w praktyce narzędzia ustanowione w tej ustawie znajdują niezmiernie rzadkie zastosowanie. Ograniczając się do sytuacji, w których polski ustawodawca narzucił obowiązek posługiwania się nimi. W szczególności dotyczy to używania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

Transgraniczne skutki eIDAS sprowadzają się do akceptowalności i dopuszczalności posługiwania się rozwiązaniami technologicznymi opisanymi w rozporządzeniu eIDAS, a pochodzącymi z innych państw członkowskich, we wszystkich innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Skutki krajowe to z kolei przypisanie do rozwiązań technologicznych konkretnych skutków prawnych. Konkretnych, czyli takich, które wskażą jaka jest konkretna moc prawna skorzystania z tych rozwiązań. Czy inaczej przedstawiając – w jaki sposób ta moc prawna będzie szczególna wobec skorzystania ze zwykłej komunikacji elektronicznej, jak choćby wysłania normalnego e-maila. Rozporządzenie eIDAS tylko w niewielkim zakresie określa te skutki (jeden wskazuje w kolejnym akapicie). Co do reszty sprawa jest otwarta dla poszczególnych państw członkowskich.

Oczywiście skutki krajowe i transgraniczne są ze sobą w swoisty sposób powiązane, ponieważ jeśli nie ma tych pierwszych, to poza skutkami wprost statuowanymi w rozporządzeniu (jak w przypadku zrównania kwalifikowanego podpisu elektronicznego z podpisem własnoręczny, o czym w art. 25 ust. 2 rozporządzenia eIDAS), nie mają racji bytu skutki transgraniczne.

W kontekście nieodległego wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia eIDAS i prawdopodobnie niedopełnienia przez Polskę w odpowiednim czasie stosownych czynności, w tym legislacyjnych, wyłania się również kwestia efektów opóźnienia. Jak wspomniano powyżej, na gruncie wyłącznie krajowym, skutkiem będzie przede wszystkim marnotrawstwo potencjału. Z kolei w odniesieniu do transgraniczności, konsekwencje niedochowania terminu nie są w pełni jasne. Wprawdzie można precyzyjnie wskazać sankcje związane z niestosowaniem przez państwo członkowskie prawa unijnego, to jednak wyciąganie konsekwencji w nieodległym czasie nie wydaje się prawdopodobne co najmniej z dwóch względów.

Po pierwsze, nieprzestrzeganie prawa unijnego, a zwłaszcza nieimplementowanie na czas prawa unijnego, jest relatywnie częstym zjawiskiem. Szczerze mówiąc, to nie jestem nawet sobie w stanie na szybko przypomnieć jakiekolwiek unijnego aktu prawnego z mojej działki prawnej, który byłby w Polsce stosowany „od razu”. Czyli tak, aby dostosowanie prawa polskiego nie było opóźnione.

Po drugie wreszcie, co ważniejsze, opóźnienie akurat w przypadku eIDAS dość łatwo racjonalnie uzasadnić. Przedmiot tego aktu prawnego jest na tyle technicznie skomplikowany i wymagający współdziałania wielu podmiotów, w tym prywatnych i publicznych, że nakreślenie odpowiedniej argumentacji służącej usprawiedliwieniu opóźnienia nie byłoby zadaniem trudnym. Ponadto niewykluczone, że również inne państwa członkowskie będą w podobnej sytuacji jak Polska. Wydaje się nawet, że inne kraje wskutek znacznie bardziej zaawansowanej cyfryzacji, paradoksalnie, będą bardziej narażone na zarzuty w przedmiotowym zakresie. Innymi słowy, ogólne opóźnienie technologiczne Polski, w szczególności na gruncie informatyzacji podmiotów publicznych, stanowi mocny argument za opóźnianym akceptowaniem transgranicznych skutków rozporządzenia eIDAS.

Czy zatem rozporządzenia eIDAS zrewolucjonizuje komunikację elektroniczną? Nie jest to wykluczone, ale raczej nie nastąpi to 1.7.2016. Nie jest też pewne czy nastąpi później. Jednak prawdopodobne jest również, że bez efektywnego wykorzystania możliwości stwarzanych przez eIDAS nie uda się w dłuższej perspektywie istotnie zwiększyć stopnia cyfryzacji obrotu gospodarczego.